Mô hình tăng trưởng cho kinh tế Việt Nam - Phần 1

TS. Vũ Thành Tự Anh, trong rất nhiều bài viết và trả lời phỏng vấn báo chí, cũng đã khẳng định: Điểm yếu cơ bản nhất trong mô hình tăng trưởng của Việt Nam là tăng trưởng chủ yếu nhờ vào việc bán tài nguyên và gia công trình độ thấp, nhờ vào tăng lượng đầu tư và lấy khu vực kinh tế nhà nước vốn kém hiệu quả làm chủ đạo. Điều này dẫn đến một số hệ quả như đã thấy trong giai đoạn bất ổn vĩ mô và suy giảm kinh tế gần đây: Thứ nhất là nền kinh tế kém hiệu quả; Thứ hai là nguy cơ thường trực về bất ổn vĩ mô; Thứ ba là một số nhóm đặc quyền đặc lợi cản trở cải cách...

Phần 1 | Phần 2

Tin tức liên quan

Trang trên 71