VAI TRÒ CỦA GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH (CEO) TRONG QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC

Trong doanh nghiệp, CEO luôn đóng vai trò chủ chốt trong việc hoạch định & quản trị chiến lược, là người tạo nên mối liên kết giữa Ban Giám đốc và các nhà quản lý của tổ chức bằng những tố chất và năng lực sau:

  1. Là người ở vị cao nhất của tổ chức, CEO cần kết hợp nhiều năng lực quản lý khác nhau và có tầm nhìn toàn tổ chức.
  2. CEO phải dự đoán được tình hình thị trường và tác động của môi trường kinh doanh bên ngoài đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
  3. CEO cần biết tổ chức toàn bộ dữ liệu, ý tưởng và thông tin và khái niệm hóa chúng.
  4. CEO phải biết tận dụng những kinh nghiệm trong quá khứ của mình và thấu hiểu được những thay đổi trong tương lai.
  5. CEO thiết lập sứ mệnh, mục tiêu, chính sách và chiến lược hiện tại để chống lại những thay đổi có thể xảy ra trong tương lai và xây dựng lại chúng, nếu cần.
  6. CEO đưa ra các mục tiêu, chính sách và chiến lược mới khi những thay đổi lớn xảy ra trong môi trường kinh doanh như tự do hóa kinh tế và tiến bộ kỹ thuật.
  7. CEO cung cấp thông tin và dữ liệu cho hội đồng quản trị về xây dựng chiến lược.
  8. CEO chia sẻ & đánh giá chiến lược cho hội đồng quản trị, cũng như tư vấn về chiến lược hiện tại có nên tiếp tục hoặc định hình & xây dựng một chiến lược mới.
  9. CEO cung cấp dữ liệu về môi trường bên ngoài với các cấp quản lý; hướng dẫn và giúp họ xây dựng, thực hiện, đánh giá và định hình lại các chiến lược của bộ phận dựa trên các chiến lược của công ty.

Theo Accountlearning.com

Bài viết được quan tâm

Bài viết mới nhất

Trang trên 87