THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ

Khai giảng : 04/04/2022
Lịch học : Thứ 2-4-6
Giờ học : 18h00 - 21h00
Thời lượng : 06 buổi/ 18 giờ
Phí tham dự : 5,000,000 VNĐ
Phí ưu đãi : 4,200,000 VNĐ

Phí ưu đãi được áp dụng khi chuyển phí trước ngày khai giảng ít nhất là 07 ngày.

Download Brochure Đăng ký tham dự
ĐÀO TẠO THEO YÊU CẦU

Song song với các chương trình đào tạo ‘Public’ được tổ chức tại Trụ sở của Nhà trường, rộng mở cho nhiều doanh nghiệp; PACE còn thường xuyên triển khai các chương trình đào tạo ‘In-house’ được thiết kế chuyên biệt theo yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp.

DỊCH VỤ TƯ VẤN QUẢN LÝ

Song song với hoạt động Đào tạo Doanh nghiệp, PACE cũng triển khai Dịch vụ Tư vấn Quản lý cho các doanh nghiệp, gồm: Tư vấn tái tạo doanh nghiệp; Tư vấn hoạch định & triển khai chiến lược; Tư vấn xây dựng văn hóa doanh nghiệp; Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý…

TỦ SÁCH DOANH TRÍ

"Tủ sách Doanh trí" gồm những cuốn sách kinh điển về quản trị và kinh doanh do PACE tuyển chọn, biên soạn, biên dịch, xuất bản và phát hành.

Phần I: Quản trị tài chính doanh nghiệp

1. Tài chính và mục tiêu tài chính của doanh nghiệp

2. Quản trị tài chính doanh nghiệp

- Kế hoạch tài chính;
- Kiểm soát tài chính;
- Quyết định tài chính.

3. Chi phí sử dụng vốn (cost of funds)

- Chi phí sử dụng vốn; Rủi ro và chi phí vốn;
- Cơ cấu vốn; Lãi suất tiền vay;
- Chi phí vốn chủ sở hữu; Lợi nhuận chưa phân phối.

4. Đầu tư (Investment)

- Đầu tư và chi phí tạo vốn; Chi phí tạo doanh thu;
- Quản lý vốn lưu động;
- Quản lý vốn đầu tư vào tài sản dài hạn;
- Cơ cấu huy động vốn; Tài trợ vốn; Chính sách tài trợ vốn.

5. Nợ và rủi ro tài chính

- Nợ và rủi ro tài chính;
- Ảnh hưởng của đòn cân nợ.

6. Nguồn vốn huy động

- Thành viên góp vốn; Phát hành cổ phiếu; Lợi nhuận lưu giữ
- Tín dụng thương mại; Vay ngân hàng / trái phiếu; Thuê tài chính.

Phần II: Phân tích báo cáo tài chính

1. Phân tích kết cấu

2. Phân tích tỷ số tài chính & các nguyên tắc chung khi phân tích

3. Phân tích khả năng sinh lời

- Khả năng sinh lời; ROE (Return On Equity); Tỷ số thu nhập trên vốn cổ phiếu phổ thông;
- Thu nhập trên vốn sử dụng (ROCE - Return On Capital Employed).

4. Mô hình phân tích Dupont & Dupont mở rộng

5. Các tỷ số khả năng sinh lời thứ cấp

- PBIT / Doanh thu; Vòng quay tài sản;
- Tỷ số lãi gộp; Cơ cấu chi phí;
- Tỷ số vòng quay TSLĐ.

6. Kết hợp phân tích các tỷ số khác

7. Rủi ro tài chính

8. Tỷ số nợ

- Tỷ số nợ; Tỷ số đòn cân nợ (Gearing);
- Tỷ số khả năng thanh toán lãi vay; Tỷ số dòng tiền;

9. Tỷ số liên quan đến các khoản mục vốn lưu động

10. Đầu tư quá mức vào vốn lưu động và kinh doanh quá sức

11. Tỷ số thị trường chứng khoán

- Cổ tức trên cổ phiếu (DPS - Dividen Per Share); Mức sinh cổ tức (Dividen Yield);
- EPS (Earnings Per Share); Lãi suy giảm trên cổ phiếu (Diluted EPS);
- P/E;
- Tỷ lệ đảm bảo cổ tức (Dividend Cover Ratio); Tỷ lệ phân chia cổ tức (Dividend Payout Ratio).

12. Những hạn chế của phân tích tỷ số

- So sánh số liệu kế toán;
- Các so sánh hữu ích.

CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CỦA PACE

 • FranklinCovey Vietnam (FCV)

  FranklinCovey Vietnam (FCV)

  FCV (đại diện độc quyền của FranklinCovey
  tại Việt Nam) là một đơn vị thành viên
  của Học viện PACE

 • Ken Blanchard Vietnam (KBV)

  Blanchard Vietnam

  Blanchard Vietnam (đại diện đặc quyền của
  Ken Blanchard tại Việt Nam) là một đơn vị
  thành viên của Học viện PACE

 • Mindful Leadership Vietnam (PACE-MLV)

  Mindful Leadership Vietnam (PACE-MLV)

  PACE-MLV là một đơn vị thành viên
  của PACE chuyên sâu về đào tạo Mindfulness và Mindful Leadership cho DN và XH

 • Balanced Scorecard Vietnam (BSV)

  Balanced Scorecard Vietnam (BSV)

  BSV (đại diện độc quyền của Balanced
  Scorecard Institute tại Việt Nam) là một
  đơn vị thành viên của Học viện PACE

 • PACE Consulting Company

  PACE Consulting Company

  PACE Consulting là một đơn vị
  thành viên của Học viện PACE
  chuyên sâu về tư vấn quản lý

 • PACE Books Company

  PACE Books Company

  PACE Books là một vị thành viên của PACE
  chuyên sâu về lĩnh vực xuất bản sách
  (Tủ sách Doanh trí, Tủ sách Khai phóng...)

Đối tác toàn cầu của PACE